ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการทางห้องปฏิบัติการ
โทร. 02-218-4189 (ตรึงตรา) หรือ 02-2181054 ต่อ 116 (ยูอาน่าร์)

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เพศ / Gender * :
อายุ / Age* :
บริษัท / Company :
ที่อยู่ / Address :
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการให้คะแนนความพึงพอใจในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
We are committed to provide you with the best service experience possible, Please take a moment to fill out this survey. Thank you for your support
Levels of satisfaction 1 =Very unsatisfied 2=Unsatisfied 3=Neutral 4=Satisfied 5=Very satisfied
หัวข้อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Customer Satisfaction assessment topic
ระดับคะแนนความพึงพอใจ
Levels of satisfaction
ปัจจัยด้านองค์กร / Organization Factors
1.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
The Halal Science Center Chulalongkorn University has modern equipment and technology.
2.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ
The Halal Science Center Chulalongkorn has reliable procedures for analysis.
3.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
The Halal Science Center Chulalongkorn University is well-equipped with facilities for sending samples for analysis.
ปัจจัยด้านบุคลากร / Personnel factors
1.เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจในการใหบ้ริการ
The staff is intended to provide services.
2.เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมลูและตอบข้อซักถามไดต้รงตามความต้องการ
The staff can provide useful information and can answer questions as required.
3.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม ให้บริการด้วยความเอาใจใส
The staff is polite, courteous, and provides service with care
ปัจจัยด้านค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ / Free analysis factor
1.ค่าบริการการตรวจวิเคราะห์มีความเหมาะสม
Analysis service fees are appropriate
ปัจจัยที่เลือกใช้บริการ / Factors that made you choose our service
1.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการตรวจวิเคราะห์
The Halal Science Center Chulalongkorn University has personnel that are specialized in the analysis.
2.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สะดวกในการเดินทางการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
It is convenient to travel and send samples for analysis to the Halal Science Center Chulalongkorn University
3.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สามารถตอบข้อซักถามและสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
The Halal Science Center Chulalongkorn University is able to answer questions and doubts correctly and quickly.
4.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว
The Halal Science Center Chulalongkorn can provide accurate and quick results
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / Additional suggestions :

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Halal Forensic Science Laboratory

ขอใบเสนอราคา / Request for Quotation

ชื่อ-นามสกุล / บริษัท / Name-Surname/ Company : *
ที่อยู่ / Address : *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID :
โทรศัพท์ / Telephone No. : *
อีเมล์ / Email : *
การส่งผล / Receiving Report of Analysis : *
เพิ่มแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ : *
การทดสอบ / Testing services* จำนวน / Quantity *
รายละเอียดเพิ่มเติม / More details :